جدیدترین رتبه بندی وب سایت استان کردستان ۲۵ تیر ۹۵

زاگ وب مرکز رتبه بندی استانی وب سایت های ایران، جدیدترین رتبه بندی وب سایت های استان کردستان را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵ منتشر کرد. این رتبه بندی بر اساس رتبه جهانی الکسا وب سایت های زیر ایجاد شده است. سایت هایی که در این رتبه بندی قرار ندارند با دادن لینک به زاگ وب در رتبه بندی بعدی قرار خواهند گرفت.

رتبه استانی نشانی سایت رتبه جهانی الکسا
۱ kurdpress.com ۵۵۶۰۰
۲ digibaneh.com ۸۳۸۴۷
۳ banehkharid.ir ۹۲۹۶۶
۴ banehshop.com ۱۷۱۶۲۸
۵ kurdtoday.ir ۱۸۷۴۸۰
۶ navayeabidar.com ۲۵۴۹۳۳
۷ ostan-kd.ir ۲۹۰۱۲۱
۸ saralkhabar.com ۳۴۲۰۶۹
۹ baraninews.ir ۴۵۴۲۸۶
۱۰ karingroup.ir ۵۲۱۲۰۴
۱۱ e-sanandaj.ir ۵۳۷۲۹۶
۱۲ abfa-kurdistan.ir ۶۹۴۴۶۸
۱۳ hamyarikurd.ir ۷۳۰۱۶۳
۱۴ banehpedia.com ۷۸۳۷۶۰
۱۵ kurdnezam.ir ۸۵۸۳۶۵
۱۶ aftabedel.com ۱۰۸۱۳۲۷
۱۷ bijarbameiran.com ۱۱۶۴۵۵۸
۱۸ stpok.ir ۱۲۳۴۱۱۶
۱۹ bijar.ir ۱۳۳۱۲۱۶
۲۰ sh-divandareh.ir ۱۴۸۴۶۸۳
۲۱ shahokhabar.com ۱۶۱۶۷۱۸
۲۲ golansaqqez.ir ۱۶۹۱۳۷۴
۲۳ behzistikurdistan.ir ۱۷۷۳۱۴۶
۲۴ kurdistanroad.ir ۱۷۹۸۴۹۹
۲۵ kurdelectric.ir ۱۸۲۸۱۴۰
۲۶ nalosbas.com/ ۲۰۶۰۲۲۴
۲۷ imtkurd.ir ۲۲۹۰۹۴۰
۲۸ krnocr.ir ۲۲۹۸۳۴۴
۲۹ dehgolansheyda.com ۲۴۳۶۸۴۳
۳۰ saqqezava.com ۲۴۴۳۲۰۰
۳۱ kurdistanmet.ir ۲۵۰۵۷۲۵
۳۲ rojannews.com ۲۶۸۱۸۲۲
۳۳ banehpayk.com ۲۷۱۶۲۸۳
۳۴ ghajer.com ۲۹۴۵۱۳۷
۳۵ nigc-kd.ir ۳۰۷۱۸۴۶
۳۶ kurdbar.com ۳۰۷۶۳۶۹
۳۷ pdkord.ir ۳۰۷۷۱۸۹
۳۸ banehkala.ir ۳۴۸۴۴۲۴
۳۹ isirkurd.ir ۳۴۹۴۹۲۷
۴۰ fcckurd.com ۳۵۰۲۱۸۲
۴۱ banehtvto.ir ۳۶۲۶۵۲۷
۴۲ kurdiec.ir ۳۶۴۲۴۴۱
۴۳ dadenegar.com ۳۶۶۵۶۲۳
۴۴ kurdnoor.ir ۳۷۹۸۱۵۵
۴۵ kordestanweb.ir ۴۰۷۶۷۷۳
۴۶ kamyarancity.ir ۴۲۸۸۱۰۱
۴۷ banehshops.com ۴۳۵۲۰۰۳
۴۸ salarmoradi.com ۴۴۵۶۳۷۵
۴۹ shefaco.com ۴۵۸۶۲۵۶
۵۰ kdrw.ir ۴۷۱۴۹۳۴
۵۱ kordestancement.com ۴۷۸۵۵۷۴
۵۲ saqqez-news.ir ۵۴۰۶۶۹۳
۵۳ kcu.ir ۵۴۱۹۸۵۸
۵۴ saqqeztvto.ir ۵۴۳۸۹۳۷
۵۵ kurdcraft.com ۵۷۳۱۳۱۸
۵۶ snaccim.com ۵۸۷۵۸۰۰
۵۷ cityofsanandaj.ir ۶۸۲۳۵۴۸
۵۸ chya.ir ۷۱۳۳۳۶۱
۵۹ kuinvestment.com ۷۳۵۵۰۲۹
۶۰ bijaronline.com ۷۴۷۸۹۰۵
۶۱ kurd-bto.ir ۷۷۱۰۵۴۸
۶۲ kurdjob.org ۷۸۲۹۱۱۶
۶۳ kordestanprisons.ir ۸۳۳۶۰۷۱
۶۴ kurdtvto.ir ۸۶۲۳۶۸۹
۶۵ saqqezshura.ir ۹۱۸۳۴۰۱
۶۶ qorveh.ir ۹۱۹۷۶۰۸
۶۷ kurdistanparks.org ۱۰۵۲۱۴۵۱
۶۸ awqaf-kurd.ir ۱۱۱۸۲۱۹۶
۶۹ sabaaa.ir ۱۱۴۰۹۱۵۹
۷۰ twdkurd.ir ۱۲۰۷۱۲۰۸
۷۱ jdkurd.ir ۱۲۳۵۶۸۶۶
۷۲ baneharya.com ۱۴۷۴۹۶۹۸
۷۳ dadgostari-kurdistan.ir ۱۴۹۰۷۸۸۴
۷۴ marivanpress.com ۱۶۸۹۰۹۶۴
۷۵ arashsanandaj.ir ۱۶۹۹۴۳۲۲
۷۶ hiway-zheyan.com ۱۷۸۷۶۱۲۳
۷۷ kurd-sport.ir ۱۸۲۷۳۱۳۴
۷۸ banehdesign.com ۱۸۵۵۵۰۱۴
۷۹ sabanorgaros.com ۱۸۸۴۷۵۱۸

 پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *